ટોચના 15 શોધ
 1. http (48,480)
 2. iwebking (22,366)
 3. I love (21,562)
 4. web (20,725)
 5. Google (19,606)
 6. news (19,226)
 7. download (18,063)
 8. hindi me (16,772)
 9. India (10,749)
 10. google.com (9,156)
 11. facebook (8,362)
 12. हिन्दी (7,860)
 13. ગુજરાતી (7,856)
 14. yahoo (6,176)
 15. whatsapp (5,066)